duminică, 6 decembrie 2020

Elena Gheorghe - Agapi


Aromanian
Agapi
Unâ vreari, multu mari,
Unâ vreari, mintea 'njia-nji lo
Di cându u vidzui in cali
Di-atumtsea nu-am arâhati io
 
Agapi mari avui
Di cân’ ti cânâscui
Agapi noi s-avem,
Tutâ bana s-nâ vrem
 
Pi-unâ cali, hrisusitâ
Tora doii ayonjia s-ankisim
S-nâ hârsim di-a noastâ vreari
Tutâ bana deadun doii s-him

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu